Sisältöön »
 
Asukas

Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen

Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä. Maksumuutosta haetaan erillisellä lomakkeella.

Tulojen tarkistus

Tulotiedot tulee toimittaa kuntaan varhaiskasvatuksen alkamiskuukauden loppuun mennessä. Mikäli tulotietoja ei pyynnöstä huolimatta toimiteta, kunta voi määrätä enimmäismaksun. Jos perhe ei halua toimittaa tulotietoa, perhe voi ilmoittaa, että varhaiskasvatusmaksu voidaan määrätä enimmäismaksuna.

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määritellään kuukausimaksuna toistaiseksi.

Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun palvelunkäyttäjän tai perheen maksukyky tai perheen olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Jos maksun määrittämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Tulojen muuttuessa olennaisesti (5%) tarkistus varhaiskasvatusmaksuun tehdään siitä kuukaudesta lukien, jolloin uudet tulotiedot on toimitettu kuntaan perhepäivähoidon päällikölle tai varhaiskasvatusjohtajalle.

Kaikki varhaiskasvatusmaksuihin liittyvät tilapäiset tarkistukset tehdään vähintään kolmen kuukauden jaksoille. Hoitosopimukseen liittyviä alentuvia varhaiskasvatusmaksuja ei muuteta takautuvasti.

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä varhaiskasvatuspaikkaa ole peruttu annettuun päivämäärään mennessä, peritään puolet kuukausimaksusta.

Viivästyskorko

Jos varhaiskasvatusmaksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien enintään korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Maksamattomista hoitomaksuista lähetetään maksukehoitus. Mikäli maksua ei ole suoritettu maksukehoituksessa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, maksut siirtyvät ulosottoon.

 

Lisätietoja:

vs.Varhaiskasvatusjohtaja
Minna Heinämäki
044 4027 130
minna.heinamaki(at)jokioinen.fi

Perhepäivähoidon päällikkö
Kirsi Sundqvist
050 3039 531
kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi